Co pro vás udělají vaše děti, až budete staří?

14.09.2023

Stáří je požehnáním, nikoliv privilegiem, na které se můžeme, ale také nemusíme těšit. Stárnoucí člověk potřebuje podporu, pozornost a lásku. Mění se způsob, jakým přistupujeme k věku a stárnutí.

Respekt a péče o stárnoucí rodiče je věcí každého. Upřímně řečeno, neexistuje žádný morální zákon, který by nařizoval, že se musíme starat o své stárnoucí rodiče, kteří musí čelit většímu množství výzev.

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterým je třeba se naučit, jsou potřeby stárnoucích rodičů, které se liší od potřeb mladších lidí. Mohou být zmateni nebo dezorientováni. Je potřebný aktivní, avšak velmi citlivý přístup k individualitě aktuálního prožitku proto, abychom rozpoznali skutečné potřeby svých stárnoucích rodičů. Tyto potřeby mohou být rozmanité a přitom jedinečné. Vždy podstatné k tomu, aby žili naplněný život.

Převažující tolerance je podstatná, když se učíme, jak jim pomoci, pokud se na jejich cestě objeví překážky. Péče a potřeby stárnoucích rodičů se svou podstatou vyvíjí a mění. Proto bychom měli zvolit aktivní přístup a neodmítat se vzdělávat.

Vím, že se jedná o velmi náročné a složité období, jak pro stárnoucí rodiče, tak pro jejich děti a blízké okolí. Mějme pochopení ke slabosti druhého, mějme toleranci k potřebám druhého a mějme trpělivost ke stínům druhého.

Většina dětí se stará o své stárnoucí rodiče z lásky a úcty, která je vnímána jako projev cti ke svým stárnoucím rodičům. To znamená, že není důvod, proč byste se nemohli pokusit opravit některé "staré rozbité ploty". (Jaký je rozdíl mezi respektem, úctou a ctí?)

Nemohu vám dostatečně říci, jak většina seniorů zesmutní, když jim řeknete, že pro svou zaneprázdněnost na ně nemáte čas. Je vám lhostejné dát jim o sobě vědět a projevit alespoň minimální zájem o to, jak se jim daří či jak jim můžete pomoci. Zapomenete již po několikáté odpovědět na jejich textové zprávy anebo jim úmyslně nezvednete telefon, ačkoliv byste klidně mohli. Pokuste se alespoň v základním kontaktu si nastavit pravidelnost, kterou budete dodržovat. Je to minimálně další důvod k tomu, na co se bude stárnoucí rodič těšit.

Možná jste ke svým rodičům nebo dětem zahořklí. Mohlo dojít k nastavení osobních hranic tak, že můžete být v minimálním anebo žádném kontaktu. Někteří stárnoucí rodiče možná potřebují pomoc, ale dokáží se o sebe postarat sami. Jiní stárnoucí rodiče si o pomoc nechtějí říci, do doby, než přijde fatální krize. A v neposlední řadě může existovat okolnost, pro kterou by kontakt mohl být škodlivý nejen pro vaše, ale i jejich fyzické a duševní zdraví. Přičemž neznalí si mohou myslet, že jste lidsky hrubě neloajální a nedostatečně vděční, když ve skutečnosti chráníte sebe i své stárnoucí rodiče před další bolestí.

V asociálních vztazích se odvíjí naprosto odlišná dynamika. Například narcista dělá jen to, co slouží narcistovi (zájem o rodiče pro něco). Pokud zdroj přestane sloužit svému účelu, stává se únavným až otravným (nemocný rodič v nemocnici je pro narcistu zdrojem jeho podráždění). A nemyslete si, že tato polarita funguje jen od asociálního dítěte k rodiči. I asociální stárnoucí rodiče dokáží svým dětem pěkně zatopit pod kotlem. Ale o tom, až někdy příště.

Nejčastějším důvodem, proč děti neúmyslně zanedbávají péči o své stárnoucí rodiče, je nedostatek znalostí potřeb stárnoucích rodičů. Níže uvádím několik opakujících se a velmi častých bodů, které považuji za důležité nezapomenout.

 1. Komunikace: Otevřená a upřímná komunikace je klíčová. Promluvte si se svými rodiči o jejich potřebách, preferencích a obavách. Pozorně jim naslouchejte a zapojte je do rozhodování, kdykoliv je to možné. ("naslouchání nikoliv poslouchání")
 2. Emoční podpora: Stárnutí může být emočně náročné jak pro vás, tak pro vaše rodiče. Nabídněte jim emoční podporu a ujištění. Povzbuzujte je, aby udržovali sociální vazby. Zvažte možnost zapojit je do aktivit, které je baví, a pomozte jim zůstat ve spojení s přáteli a rodinou.
 3. Emoční pohoda: Stárnutí může přinést různé emocionální výzvy, jako jsou pocity ztráty, smutku nebo deprese. Buďte pozorní k emoční pohodě svých rodičů a podporujte otevřené diskuse. V případě potřeby zvažte zapojení poradce nebo terapeuta, který se specializuje na práci se staršími dospělými.
 4. Respektování autonomie: Při poskytování péče je důležité respektovat autonomii a nezávislost svých rodičů. Zapojte je do rozhodovacích procesů, nepřebírejte a nepopírejte jejich právo se svobodně rozhodovat a respektujte jejich soukromí a osobní hranice.
 5. Rodinná dynamika: Vyvážení pečovatelských povinností mezi členy rodiny může být někdy složité. Otevřeně komunikujte se sourozenci a dalšími členy rodiny, abyste sdíleli pečovatelskou zátěž, diskutovali o finančních příspěvcích a řešili jakékoliv konflikty anebo neshody. V případě potřeby zvažte rodinná setkání nebo mediaci.
 6. Bezpečnost: Ujistěte se, že rodiče mají k dispozici veškerý osobní komfort a že jejich životní prostředí je bezpečné a jim snadno přístupné. Proveďte nezbytné úpravy, jako je instalace zábradlí, odstranění nebezpečí zakopnutí, zlepšení osvětlení, usnadnění dostupnosti vodovodních baterií, úprava topného systému v domě atd.. Zvažte pomocná zařízení, jako jsou madla, sprchová křesla a mnoho jiných zdravotnických a praktických potřeb (pomůcek).
 7. Pomocná zařízení a technologie: Zvažte použití kompenzačních pomůcek a technologií ke zvýšení nezávislosti a bezpečnosti vašich rodičů. Příklady zahrnují pomůcky pro chůzi, sluchadla, připomenutí léků, nouzové výstražné systémy a domácí automatizaci pro úkoly, jako je ovládání světel a termostatů.
 8. Lékařská péče: Pomozte svým rodičům zvládat jejich zdravotní potřeby. Sledujte jejich termíny pravidelných preventivních lékařských prohlídek, kontrolních vyšetření a jiných schůzek s lékaři a odborníky. V případě potřeby je doprovázejte, když navštěvují své lékaře. Veďte seznam jejich poskytovatelů zdravotní péče včetně nouzových kontaktů.
 9. Lékařská advokacie: Jednejte jako obhájce lékařských a zdravotnických potřeb a zájmů svých rodičů. Doprovázejte je na schůzky k lékaři nebo na různá vyšetření. Nenechávejte je v kontaktu s bílými plášti osamělé. Ptejte se a zajistěte, aby si jejich poskytovatelé zdravotní péče byli vědomi jejich anamnézy a jakýchkoli obav. Seznamte se s jejich léky a pomozte jim dodržovat předepsané léčebné plány. (Pokud plánujete rodinné akce, zohledněte zdravotní možnosti a nároky svého rodiče tak, aby došlo k volné implementaci jeho jakéhokoliv handicapu proto, aby se necítil odstrčený, přehlížený nebo zapomenutý).
 10. Sebeobhajoba: Obhajujte práva a potřeby svých rodičů v rámci systému zdravotní péče a dalších poskytovatelů služeb. Buďte proaktivní při pochopení jejich nároků, pojistného krytí a dostupných zdrojů. Postavte se za jejich práva a zajistěte, aby se jim dostalo péče a podpory, kterou si zaslouží.
 11. Nutriční potřeby: Věnujte pozornost nutričním potřebám svých rodičů. Starší dospělí mohou mít specifické dietní požadavky nebo omezení. Zajistěte, aby měli přístup k vyvážené stravě a zůstali hydratovaní. V případě potřeby se poraďte s odborníkem na výživu nebo dietetikem. (Pokud žijete se svým stárnoucím rodičem, je vhodné plánovat společné stravování s ohledem na harmonogram a pravidelnost stravování stárnoucího rodiče.).
 12. Každodenní životní aktivity: V případě potřeby pomáhejte s činnostmi každodenního života, jako je koupání, oblékání, péče a příprava jídla. Zvažte pronájem domácího zdravotního asistenta nebo možnost asistovaného bydlení, pokud vaši rodiče vyžadují rozsáhlejší podporu a péči.
 13. Péče o paměť: Pokud vaši rodiče zažívají významný kognitivní pokles nebo jim byly diagnostikovány stavy, jako je demence či Alzheimerova choroba a jiné, budete se muset poohlédnout po možnostech a způsobech péče o paměť svých stárnoucích rodičů. Společné aktivity mohou být doplněny činností ve specializovaných centrech péče o paměť. Může se jednat zpočátku o spolu doprovázení rodiče do těchto center. Tato centra poskytují podporu, strukturované aktivity a bezpečné prostředí pro osoby s poruchou paměti.
 14. Kognitivní zdraví: Dávejte pozor na kognitivní zdraví svých rodičů. Ztráta paměti a kognitivní pokles mohou být běžné u starších dospělých. Podporujte aktivity, které stimulují jejich mozek, jako jsou hádanky, čtení nebo učení se novým dovednostem. Pokud si všimnete významných změn v jejich kognitivních schopnostech, poraďte se se zdravotnickým pracovníkem.
 15. Služebnost: Sjednejte smlouvy věcného břemene služebnosti nebo/a reálných břemen. Tyto smlouvy vložte v listinné podobě do listu vlastnictví místně příslušného katastrálního pracoviště nebo jiných sbírek listin, jichž se účel týká. Může se jednat o přesné vymezení plochy užívání a vybavení bytové jednotky, přesné části domu a přilehlých pozemků včetně výhradních práv či omezení na nich. Obdobnou smlouvu břemene služebnosti sjednejte také pro zabezpečení péče a ošetřovatelství. Za života obou rodičů doporučuji nastavit si smluvně práva a povinnosti při nakládání s majetkem v průběhu dědického řízení. (Zvláštní pozornost věnujte vlastnictví obchodních podílů a podnikatelským aktivitám rodičů). To proto, abychom předešli patovým či pro třetí strany škodlivým situacím. Navrhněte svým rodičům, aby v případě zájmu uložili, na jejich bezpečné místo, přístupová hesla nebo jiná uživatelská oprávnění. Snažte se preventivně organizovat a předcházet zmatkům v situacích, kdy může dojít k trvalé indispozici jednoho z rodičů anebo k náhlému úmrtí rodiče druhého.
 16. Dlouhodobé plánování: Diskutujte a plánujte budoucnost se svými rodiči. Mluvte o jejich preferencích pro životní podmínky, péči na konci života a právní záležitosti. Povzbuzujte je, aby vytvořili nebo aktualizovali své vůle, určili plnou moc a zvážili pojištění dlouhodobé péče.
 17. Komunitní zdroje: Prozkoumejte místní zdroje, které mohou poskytnout pomoc a podporu. Podívejte se na podpůrné skupiny pečovatelů, komunitní centra, centra pro seniory a organizace, které nabízejí služby speciálně pro seniory.
 18. Mobilita a cvičení: Povzbuzujte své rodiče, aby zůstali fyzicky aktivní podle svých nejlepších schopností. Aktivně se snažte jim být nápomocni, pokud pečují o zahradu, dům nebo hospodářství. Pravidelné cvičení může pomoci udržet svalovou sílu, flexibilitu a celkovou pohodu. Pomozte jim najít vhodné cvičení nebo aktivity, které se jim líbí, a v případě potřeby zvažte konzultaci s fyzioterapeutem. Základem je však citlivé a pozorné naslouchání jejich potřebám a přáním.
 19. Sociální angažovanost: Bojujte proti osamělosti a izolaci podporou sociální angažovanosti. Povzbuzujte své rodiče, aby se účastnili společenských aktivit, zapojovali se do klubů nebo skupin, spojili se s přáteli a rodinou. Zvažte organizování pravidelných návštěv nebo výletů, abyste je udrželi v sociálním propojení. Iniciujte a podporujte zájmové či hobby aktivity svých rodičů a nezapomínejte jim být nablízku.
 20. Kulturní aspekty: Vezměte v úvahu kulturní nebo náboženské přesvědčení a hodnoty svých rodičů s ohledem k jejich péči. Respektujte jejich tradice, zvyky a preference při rozhodování o zdravotní péči a dalších důležitých záležitostech.
 21. Technologie a digitální gramotnost: Pomozte svým rodičům orientovat se v technologiích a digitálních zařízeních. Seznamte je s chytrými telefony, tablety nebo počítači, protože mohou poskytnout přístup ke komunikačním, zábavním a informačním zdrojům. Naučte je, jak používat platformy pro video-hovory, aby zůstali ve spojení s rodinou a přáteli.
 22. Péče na dálku: Pokud žijete daleko od svých rodičů, může péče na dálku představovat jedinečné výzvy. Udržujte pravidelnou komunikaci, využívejte technologie pro video-hovory a vzdálené monitorování a vytvořte síť místní podpory, jako jsou sousedé, přátelé nebo profesionální pečovatelé, kteří mohou v případě potřeby pomoci vašim rodičům.
 23. Doprava a mobilita: Pomáhejte rodičům s přepravními potřebami, zejména pokud již nemohou řídit. Pomozte jim zajistit dopravu na lékařské schůzky, společenské aktivity a pochůzky. Podívejte se na místní dopravní služby, abyste zajistili jejich mobilitu.
 24. Finanční záležitosti: Zajistěte správce finanční situace svých rodičů nebo v případě potřeby jim pomozte spravovat jejich finance. Ujistěte se, že mají přístup k důležitým dokumentům, jako jsou závěti, pojistné smlouvy a informace o bankovních účtech. Zvažte konzultaci s finančním, insolvenčním nebo daňovým poradcem. Zvažte úhradu těchto služeb ve formě sdílené finanční spoluúčasti nebo výpomoci.
 25. Finanční pomoc: Zjistěte, zda mají vaši rodiče nárok na programy finanční pomoci, podpory nebo dotace. To může zahrnovat vládní programy, jako je sociální zabezpečení nebo podpora, různé dotační programy pro údržbu a provoz nemovitosti a jiné. Poraďte se s finančním poradcem nebo manažerem geriatrické péče, abyste prozkoumali dostupné možnosti.
 26. Právní aspekty: Ujistěte se, že právní záležitosti vašich rodičů jsou v pořádku. To zahrnuje aktualizované závěti, předběžné směrnice o zdravotní péči a dokumenty plné moci. Pomozte svým rodičům revidovat pojistné smlouvy, životní či penzijní pojistky/spoření, řešit likviditu pojistných událostí a další provozně právní závazky. V případě potřeby se poraďte s právníkem, abyste vyřešili jakékoli právní obavy.
 27. Vyhledejte odbornou pomoc: Může se stát, že se péče o rodiče stane natolik náročnou a mimo vaše schopnosti, že bude nutné vyhledat možnosti profesionální péče. Proto se raději včas informujte o podmínkách přijetí a pobytu rodičů v zařízeních pro asistované bydlení, pečovatelských domech nebo o dostupnosti domácí pečovatelské služby.
 28. Péče o sebe: Péče o vlastní pohodu je zásadní. Vyvážení pečovatelských povinností s vaším osobním životem může být náročné. Vyhledejte podporu od ostatních členů rodiny nebo zvažte odlehčovací péči, abyste si občas udělali přestávky.
 29. Sebevzdělávání: Převezměte iniciativu a vzdělávejte se o tématech souvisejících se stárnutím, technikách péče a dostupných zdrojích. Zúčastněte se workshopů, čtěte knihy nebo se připojte k podpůrným skupinám, abyste získali znalosti a spojili se s ostatními, kteří procházejí podobnými zkušenostmi.
 30. Paliativní péče a péče na konci života: Diskutujte o přáních svých rodičů týkajících se paliativní péče a rozhodnutí na konci života. Pochopte jejich preference pro lékařské zákroky, hospicovou péči a pohřební uspořádání. Zvažte zapojení týmu paliativní péče nebo hospicových služeb, které poskytují specializovanou podporu v koncových fázích života.

Nechci měnit váš život, ale chci dělat váš život lepším a snesitelnějším. Dnešní kultura a postmoderní doba se stala neosobně "přemoc-něnou" a instantně zrychlenou. Jsme zaměřeni sami na sebe, a tím ztrácíme to, co je v tomto životě nejdůležitější. Tím je láska a péče o ty, kteří pro nás udělali totéž, když jsme se o sebe nedokázali postarat. Každé dospělé dítě se bude muset rozhodnout, zda a jakou péči poskytne svému stárnoucímu rodiči. Pamatujte si, že bez našich rodičů bychom se nenarodili, a kdyby pro nic jiného, tak jen proto, že nám dali život, bychom tu pro ně měli být.

Neboť stárnout pohodlně a bezpečně znamená pro stárnoucího rodiče mít pocit jistoty emoční blízkosti a finanční podporu. Odpověď bude jasnější, pokud se zamyslíte nad tím, co bude, až se jednoho dne sami ocitnete v dnešní situaci vašeho rodiče. V co budete doufat, že pro vás vaše děti udělají?

Ave poustevníci!

Nejnovější články 

Přečtěte si jako první, co je nového

Narcismus je povahový rys sebelásky, který lze nalézt mezi jednotlivci všech prostředí, náboženství, kultur a systémů víry. Není specifický pro žádné konkrétní náboženství.

Když někdo nahrazuje váš hlas, hlasem svým vlastním. Ačkoliv nezná přirozenou emoční empatii a milosrdenství, přesto je zručný ve čtení vašich slabostí a v prosazování kontroly nad vaší identitou.

Stáří je požehnáním, nikoliv privilegiem, na které se můžeme, ale také nemusíme těšit. Stárnoucí člověk potřebuje podporu, pozornost a lásku. Mění se způsob, jakým přistupujeme k věku a stárnutí.

Hranice rozdílností bývá velmi matoucí. Oba dva jsou si totiž příbuzní a mohou se vzájemně prolínat, překrývat či doplňovat. Egoista = sobectví a narcista = do sebe zahleděnost.

Říká se, že narcisté nenávidí ztrátu svých zdrojů. Proč tedy riskují váš definitivní odchod kvůli někomu jinému? Proč se k vám tak chovají? Protože nevěří, že o vás mohou přijít. Vědí, že jen tak snadno neodejdete.

Aby vztah mezi dvěma lidmi, kde je jeden narcista, fungoval efektivně, musí obě strany vědět, jak nejlépe komunikovat mezi sebou. V interakcích by neměla být pýcha, nejistota nebo obrana.

Pokud se domníváte, že za každým pláčem je lítost, smutek nebo stesk, můžete se mýlit. Pokud znáte člověka, který se obvykle projevuje velmi introvertně s tichým úsměvem, pravděpodobně budete zaskočeni jeho hlasitým smíchem. Může se jednat o upoutávání pozornosti anebo projev v negaci. Za jakýmkoliv projevem člověka může být záměr získat zcela...

Každý skutečný rodič bude vždy upřednostňovat potřeby svých dětí před svými vlastními, zatímco narcista bude vždy považovat své vlastní potřeby za prioritu a dítě (děti) za nic víc než pěšáky ve své hře o kontrolu a dominanci. Snahou každého skutečného vychovatele je, aby jeho dítě bylo zaopatřené, šťastné a zdravé. Děti vyžadují péči, lásku,...