Narcismus

chování se znaky narcistické poruchy osobnosti

Jedná o re-traumatický zážitek jako reakce na závažný stres.

Je důležité se vymanit z poškození, protože když odcházíte z toxického vztahu, budete v tzv. post-traumatickém syndromu. Jste re-traumatizováni, protože stávající post-traumatická událost, navazuje na vaše dětství, dospívání, zkrátka minulost. Může tady dojít ke znovunalezení příčin, ale také k objevení něčeho, co jste považovali za dávno vyřešené a uzavřené, popřípadě duševně dříve jinak objasněné. Často se objevuje znovuprožívání situací v myšlenkách nebo snech, různé druhy psychosomatických komplikací, frustrace a pocity zoufalství, změny nálad a prázdnota, depersonizalizace (derealizace) a emoční závislosti, obezita a ztráta libida, strach, chronická žárlivost, nedůvěra a úzkosti, ztráta všeho začínajícího na slově SEBE (sebeláska, sebevědomí, sebeúctu, sebepřijetí atd..), vzrůstají pocity viny, hanby a upozadění všeho svého. Je nutné zcela přerušit toxické vazby a uvědomit si, že to není žádná hanba a není to vaše vina! Musíte si uvědomit kdo jste VY a kdo jsou ONI!

Aplikujeme základní mechanismy ošetřování traumatu tak, aby přeživší (resp. postižený) byl vyveden z nekonečného, hlubokého zármutku, žalu duše a nepopsatelného pocitu komplexní zrady, kdy jste si jako přeživší vytvořil o někom (něčem) iluzi a emoční závislost. Krutá pravda v odhalení pravé, zdrcující, toxické tváře plné zášti a klamu, nekončícího ubližování, utrpení a neměnnosti. Emoční závislost a pocity prázdnoty, zklamání, zoufalství a mnoho dalších negativních forem hluboké formy zármutku. Poznání toho, s kým jste skutečně žili přináší regulérně formu trauma.

Chcete sdílet Váš příběh?

Oběť nemusí být vždy skutečnou obětí.

Půjdeme cestou, kdy budeme procházet technikami odhalení základních situací a strategií manipulátora, které jsou zdravotně devastující. Může se jednat o gaslighting, kognitivní disonance (omlouvání se proč jsem v tom vztahu apod.), reaktivní zneužívání (provokování citlivého partnera a deklarace manipulátora o tom, že citlivější partner je labilní apod.), maniodepresivní poruchu a další.

V případech přeživších je nutné pochopit, že na přeživším není nic špatného, jeho realitu není potřeba nijak měnit, to co je potřeba změnit, je vymanit přeživšího z vazby a rozpojit se z nezdravé lásky a intimity. Zásadním nepochopením je, že jakkoliv se snaží přeživší měnit anebo ustupovat, chování manipulátora vůči přeživšímu se nijak nezmění. Manipulátorovo chování a přístup je neměnný. A tady se velmi často objevuje tzv. Stocholmský syndrom (vytvoření emoční vazby ze strany přeživšího vůči pachateli poté, co prožije strach či trauma). To znamená, že manipulátor Vám nejdříve ublíží, aby Vám následně dopřál toho, čeho vám upíral, ačkoliv věděl, že vám tím bude ubližovat. Cukr a bič, dopřeje Vám svůj zájem, laskavost, pozornost, intimitu, objetí - zkrátka všechno, co emočně vyprahlému chybí, aby Vás následně degradoval, urazil nebo ponížil a způsobil Vám emoční (někdy, bohužel i fyzickou) bolest.

Jsem obezřetná s označením citlivého partnera (empata) v asociálním vztahu, neboť sociopat, manipulátor a zejména narcista dovede velmi přesvědčivě hrát roli oběti, ačkoliv obětí ani zdaleka není. Proto pro empatické a citlivé osoby takového vztahu raději používám označení přeživší.

Důležitým momentem je rozpoznat, co empata do situace přivedlo. Může se jednat o závislosti anebo další souběžné faktory (např. úzkost, nízké nebo žádné sebevědomí, absence hranic, neschopnost se vyjádřit, neprosazování se, je slabý v rozhodování, ale může se také nacházet v odlišném typu duševní polarity, v odlišném materiálním nebo ekonomickém postavení, v pocitech viny, strachu nebo sníženého sebevědomí/sebelásky a úcty samého k sobě aj.).

Chcete nás kontaktovat?

Prosím nepoměřujte se

s dobou léčení a prožitku s kýmkoliv jiným. Doba léčení je ryze individuální zkušenost. Uvádí se mimo jiného, že amygdala je zodpovědná za své poškození v toxickém vztahu. Amygdala se zvětšuje a thalamus se zmenšuje. Je vylučována přemíra hormonů, zejména kortizol, dopamin a oxytocin. Je aktivována řada na tělo negativně se projevujících mikrobiologických procesů, protože empat je nepřetržitě v napětí a nervozitě. Přeživší často trpí nedostatkem spánku, čímž je ovlivněn lidský metabolismus. Tato poškození se vrátí do původních hodnot individuálně, u někoho do několika měsíců u jiného do několika let.

Jedná se o citlivé téma a jedná se o obrovský moment, pokud se vůbec odhodláte a dokážete o vaší situaci se mnou mluvit. Svou zranitelnost nesete všanc a tohoto kroku si nesmírně vážím, neboť vím, čím procházíte a mým největším přáním je být vaší důvěrnou osobou, na kterou se můžete kdykoliv bez obav obrátit a svěřit se. Vždy u mne najdete podporu a pochopení!

Nemusí se vždy zcela jednoznačně jednat o poruchu osobnosti

Narcistická porucha osobnosti je poměrně vzácná a řadí se mezi tzv. rané vývojové poruchy osobnosti, tedy k těm, které vznikají v útlém dětství. Existuje mnohem více lidí, kteří jsou sobečtí (egoisté) apod.. Lidé, kteří mají diagnostikovanou narcistickou poruchu, si svoje chování neuvědomují, žádné hranice nevidí a nejsou je schopni ani najít. Lehká míra narcismu je přirozená všem lidem a je zdravá; pokud ale nepřekročí únosnou mez. Potom se jedná o poruchu osobnosti.

Být sobecký, egocentrický, asertivní (nikoliv arogantní) neznamená, že se bezprostředně jedná o poruchu osobnosti. Je nutné dbát zvýšené pozornosti k projevu chování se znaky několika poruch osobnosti a toto nezaměňovat.

Kde získat další informace?

Je to ještě manipulace nebo snaha o seberealizaci?

Manipulovat někým je spojováno s úmyslem poškodit nebo získat nespravedlivou výhodu. Nejlepší je předpokládat, že všichni jsou manipulativní, neboť žijeme v době manipulace na každém rohu. Ve skutečnosti existuje pozitivní stránka manipulace: vliv.

Manipulace je jakýkoli pokus ovlivnit chování, postoje a emoce jiných lidí, ať už úmyslně nebo podvědomě, nebo ze zlomyslných, neškodných nebo neškodných důvodů. To je základ mezilidské komunikace. Vždy se pokoušíme ovlivňovat jeden druhého a prosazovat svou vůli na světě.

Jak můžete rozpoznat rozdíl mezi někým, kdo se snaží získat výhodu nad vámi, a někým, kdo se vás snaží nasměrovat pozitivním směrem? Nemůžete. Pouze tím, že budete dlouho sledovat jejich činy a rozpoznávat vzorce, začnete to cítit.

Věřím v holistický přístup, který zahrnuje rozhovor a zpracování pocitů, stejně jako identifikaci a změnu myšlenek, které nám neslouží. Klíčovou součástí tohoto přístupu je také přijímání opatření ke zlepšení případných potíží.

Nejsem spjata s žádným náboženským názorem anebo učením, které je považováno za správné. Zejména s ohledem na křesťanství, kdy se tak označují články víry, které církev uznává jako zjevenou pravdu. "Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!", kdy týraný postižený s již diagnostikovaným vážným onemocněním desítky let zůstává v patologickém vzorci. Anebo další obvyklost např. "v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci ...". V dlouholetých toxických vztazích nebývá výjimkou i strach (úzkost) ze sociálního vyloučení.